Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vihreä kasvu Ranskan energiapolitiikan tavoitteena - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 17.6.2016

Vihreä kasvu Ranskan energiapolitiikan tavoitteena

Ranskan vihreään kasvuun tähtäävän energialainsäädäntöpaketin toimeenpano etenee. Painopistealueina ovat rakennusten energiatehokkuus, puhdas liikenne, kiertotalous, uusiutuvat energianlähteet ja ydinvoiman turvallisuus.

Valtio suuntaa merkittäviä rahoitusosuuksia paikallishallinnon energiahankkeisiin ja alan T&K -toimintaan. Julkisia hankehakuja on runsaasti kaikilla prioriteettialoilla, muun muassa seuraavilla: vesi/merienergia, älykkäät sähköverkot, bioenergia ja biopolttoaineet, vetyteknologiat sekä älykkäät ajoneuvot. Ranskan energia- ja ympäristösektori tarjoaa cleantech-yrityksille sekä T&K-toimijoille mielenkiintoisia mahdollisuuksia monella eri alueella.

Sähköauto

Ranskan kunnianhimoinen uusi energialainsäädäntöpaketti (Transition énergétique pour la croissance verte) hyväksyttiin elokuussa 2015. Lainsäädäntöpaketin tavoitteena on valmistautua öljyn jälkeiseen energiantuotantomalliin ja samalla luoda edellytyksiä vihreälle kasvulle ja työllisyydelle.

Pariisin COP21-ilmastoneuvottelujen alla annettu lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin kattavan julkisen keskustelun jälkeen. Toukokuussa 2016 lain toimeenpano on edennyt suunnitelmien mukaan ja yli 70 prosenttia siihen liittyvistä asetuksista on hyväksytty tai käsittelyssä.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Lakipaketille on asetettu Ranskan ja EU:n ilmastositoumusten mukaiset tavoitteet seuraavasti:

– 40 prosentin vähennys kasvihuonekaasujen päästöissä vuonna 2030 verrattuna vuoteen 1990

– 30 prosentin vähennys fossiilisten energianlähteiden kulutuksessa vuonna 2030 verrattuna vuoteen 2012

– uusiutuvien energianlähteiden osuus energiankulutuksesta 32 prosenttia vuonna 2030 ja sähköntuotannosta 40 prosenttia

– 50 prosenttia vähennys energiankulutuksessa vuonna 2050 verrattuna vuoteen 2012

– 50 prosentin vähennys kaatopaikoille päätyvissä jätteissä vuonna 2025

– sähköntuotannon monipuolistaminen ja ydinvoiman osuuden vähentäminen puoleen kokonaistuotannosta vuonna 2025 (nykyisestä 75 prosentin tasosta)

Koko energiasektoria koskeva ohjelma

Lakipaketti kattaa laajasti koko energiasektorin ja siihen liittyvät muun muassa seuraavat toimenpiteet: 

– Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen: Rakennukset ovat Ranskassa suurin energiankuluttaja, yli 40 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Rakennusalalle suunnataan velvoite huomioida energiatehokkuus kaikissa remonttihankkeissa, energiatehokkuushankkeita koskevia rahoitussääntöjä joustavoitetaan ja muun muassa sähkö- ja kaasumittareiden käyttöä kehitetään. Kokonaistavoitteena on 500 000 energiatehokkuusremonttia vuodessa.

– Puhtaan liikenteen kehittäminen: Liikenne on suurin yksittäinen kasvihuonepäästöjen lähde (28 prosenttia). Sähköajoneuvojen käyttöä kehitetään, julkisten toimijoiden ajoneuvoja uusitaan ja myös ilmanlaadun mittausta ja sertifiointia kehitetään.

– Kiertotalouden kehittäminen: Kehitetään etenkin lajittelua ja kierrätystä.

– Uusiutuvien energianlähteiden suosiminen: Kehitetään uusiutuvien energianlähteiden tariffijärjestelmää, uudistetaan vesivoiman hallinnointimallia ja yksinkertaistetaan lupakäytäntöjä. Tavoitteena on 23 prosentin osuus energiankulutuksesta vuonna 2020 ja 32 prosenttia vuonna 2030.

– Ydinvoiman turvallisuuden kehittäminen: Turvataan vanhenevien voimaloiden turvallisuutta, vahvistetaan valvontaviranomaisen asemaa ja lisätään läpinäkyvyyttä suhteessa kansalaisiin.

Laki konkretisoituu toimintaohjelman ja sektoristrategioiden kautta

Lain keskeinen toimeenpanoväline on energian monivuotinen toimintaohjelma (Programmation pluriannuelle de l'énergie), joka julkistetaan kuluvana vuonna.

Ensimmäinen toimintaohjelma kattaa vuodet 2016–23. Ohjelma koskee kaikkia energianlähteitä (sähkö, kaasu, lämpö) ja kaikkia lakipaketin sektoreita.

Ohjelmassa konkretisoidaan esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa lukuisten julkisten hankehakujen kautta. Lisäksi luodaan sektorikohtaisia strategioita muun muassa puhtaan liikenteen ja puhtaan ilmanlaadun kehittämiseksi sekä biomassan käytön edistämiseksi. Näihin liittyen julkaistaan myös kyseisten sektoreiden kolmivuotiset hankehakujen aikataulut.

Paikallishallinnolle ja yrityksille tukea toteutukseen

Lain velvoitteiden toteutuksessa Ranskan paikallishallinto on keskeisessä asemassa. Valtio tukee paikallisia toimijoita (alueet, kaupungit/kunnat) konsultoinnin ja rahoituksen kautta. Julkinen rahoittaja Caisse des dépôts suuntaa viis miljardia euroa lainarahaa ja 1,5 miljardia euroa suoraa rahoitusta paikallishallinnon energiahankkeisiin.

Myös yrityksille suunnataan erityisiä projektirahoitusinstrumentteja muun muassa valtion yrityspankin bpiFrancen kautta. Lisäksi kuluttajille on suunnattu verovähennyksiä energiatehokkuushankkeisiin ja muun muassa romutuspalkkio vanhojen diesel-ajoneuvojen romuttamisesta.

Merkittävä julkinen panos energia-alan innovaatiotoiminnalle

Merkittävää on myös valtion tuki energiaan ja ympäristöön liittyviin innovaatio- ja T&K-hankkeisiin. Vuosina 2010–2020 Ranska suuntaa lähes kuusi miljardia euroa energia- ja ympäristöhankkeisiin kansallisen tulevaisuusinvestointiohjelman (Programme d'Investissements d'Avenir, PIA) puitteissa.

Hankehakuja on runsaasti kaikilla prioriteettialoilla, erikseen mainittakoon vesi/merienergia (énergies marines), älykkäät sähköverkot, bioenergia ja biopolttoaineet, vetyteknologiat sekä älykkäät ajoneuvot.

Kehityshankkeiden toimeenpanoa hallinnoi pääasiassa Ranskan ympäristö- ja energiavirasto (ADEME, French Environment and Energy Management Agency). Parhaillaan ADEME:n hankelistoilla on 26 avointa kansallista tai eurooppalaista hankehakua.

Mahdollisuuksia myös suomalaisille energia- ja ympäristöalan yrityksille

Ranskassa toimii jo useita suomalalaisia energia-alan yrityksiä. Lainsäädännön velvoitteet luovat myös uusia mahdollisuuksia cleantech-alan yrityksille ja alan T&K-toimijoille.

Seuraamalla sektorikohtaisia strategioita (esim. puhdas liikenne, biomassa) sekä julkisia hankehakuja on mahdollista arvioida erityistä mielenkiintoa omaavat toiminta-alueet. Samalla on kuitenkin selvitettävä kilpailutilanne ja käytännön markkinoillepääsyn mahdollisuudet.

Nicola Lindertz

Kirjoittaja on ministerineuvos ja Team Finland -koordinaattori

Tulosta

Päivitetty 20.6.2016


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot